Podmínky účasti na našich seminářích

1. Obecné podmínky

Program Prosperita duše se skládá ze 3 jednodenních setkání, které se zpravidla konají vždy od 9:00 do 18:00. Cena kurzu je uvedena na objednávkovém formuláři. Účast na kurzu je potvrzena vyplněním registračního formuláře na prosperitaduse.cz a případně zaplacením povinné registrační, a to převodem na účet, který je uvedený na zálohové faktuře (tu obdržíte po odeslání registračního formuláře). Další způsoby platby jsou skrze platební bránu Pays - kartou, online peněženka atp.

Účast na našich seminářích je dobrovolná. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora/y o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby.

Účastník je v celém průběhu kurzu za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu kurzu vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

Lektoři, vedoucí ani organizátor výcviku nenesou žádnou zodpovědnost za pocity, zdravotní stav a stavy, které nastanou po semináři nebo během něho. Veškeré riziko za vlastní život, jeho prožívání a rozhodování nese každý účastník sám.

2. Storno podmínky

V případě zrušení termínu konání kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši. Ve zvláštních případech je možné kurzovné přesunout na kurz konaný v jiném termínu, pokud je tato změna nahlášena alespoň minimálně 14 dní před daným termínem kurzu. Pokud se na kurz nedostavíte, kurzovné propadá v plné výši. 

Zrušení účasti více jak 14 před zahájením výcviku - vracíme nazpět celou zaplacenou částku. Zrušení účasti méně než 14 dní předem - záloha propadá v plné výši.

Právem lektora je ukončit účastníkovu účast na kurzu, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za kurz navrácen. Účastník může kdykoliv kurz na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za kurz nevrací.

3. Zpracování osobních údajů

Odesláním přihlášky souhlasíte se zařazením Vámi poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje") do databáze Prosperita duše, jakožto správce a s jejich následným zpracováním pro informační účely správce, dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu, maximálně však na dobu 5 let, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny další údaje. Partnerská cesta se zavazuje neposkytovat osobní údaje třetím osobám.

4. Vlastnictví Prosperita duše

Každý záznam nebo písemný materiál, který je součástí tohoto kurzu s celosvětovou platností (včetně práv vlastnictví Prosperita duše) k tomu se vztahujících, jsou výhradním vlastnictvím Prosperity duše. Materiály a záznamy nesmí být použity pro jinou než pro osobní potřebu účastníka, pokud nebylo získáno předchozí písemné svolení. Účastník souhlasí, že nebude pořizovat záznam kurzu nebo jeho částí. Účastník kurzu se dále zavazuje k mlčenlivosti ve sdělování a šíření osobních údajů, nebo příběhů ostatních účastníků kurzu.

Svojí přihláškou na kurz vyjadřuje účastník svolení k případnému zhotovení zvukového nebo obrazového záznamu průběhu kurzu ke studijním, nebo propagačním účelům dalších kurzů Partnerská cesta a propagačním účelům lektora. Tento záznam je určen pouze pro osobní či výukovou potřebu lektorů, poskytnutí třetí straně je vyloučeno.

Nikdy nepůjde o záznam důverných informací či sdílení. Pokud i tak se záznamem sebe samotných nesouhlasíte, dejte nám to vědět, ať tomu můžeme pořizování záznamu přizpůsobit.

5. Ujednání

Každý účastník na kurzu Partnerská cesta přebírá na sebe plně informovaný souhlas a zavazuje se dodržovat podmínky výše uvedené. V případě sporu je uplatněno české právo.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

DATUM NAROZENÍ:

BYYDLIŠTĚ:

DATUM KONÁNÍ KURZU:

Za Prosperitu duše Jana Němečková, Václav Němeček :